Meet The SimPal Team

Chris Lewis

Chris Lewis

COO/Trustee

Zac Toumazi

Zac Toumazi

Corporate Affairs/Trustee

Frances Fletcher

Frances Fletcher

Social Media Manager

Megan Simpson

Megan Simpson

European Ambassador

Niki Kerr

Nikki Kerr

Brand Ambassador

Sheila Docker

Sheila Docker

Brand Ambassador